Site Loader
finantseerimine eestis

Finantseerimine

Finantseerimine on protsess, mille käigus rahastatakse äritegevust; ostetakse finantsilist, materiaalset, intellektuaalset vara või investeeritakse. Finantseerimise eestikeelne sünonüüm on rahastama.

Finantseerimine liigitub eraisiku finantseerimiseks, äriisiku finantseerimiseks ja avalik-õigusliku isiku finantseerimiseks. Finantseerimise eesmärk on kasutada kellegi teise rahavoogusid või ressurse, et kindlustada endale rahavood tulevikus.

Ettevõtted, kes finantseerivad isikuid (era- ja äriisikud) teenivad finantseerimise pealt tulu. Tulu võib olla otseselt rahaline (näiteks intress finantseeritud summalt) või osalus äriühingus, kuhu raha investeeriti.

Finantsasutusteks on pangad. Pankade majandustegevuseks on finantseerimine. Finantseerida saab ärisid, tarbijaid, investoreid. Majanduse arenguks ja stabiliseerimiseks on finantseerimine hädavajalik, sest aitab äridel (ja eraisikutel) astuda majandustegevusse ning arendada majadustegevust.

Näide Finantseerimisest

Oletame, et sul on väike äri (aktsiaselts), mis müüb muruniidukeid. Järsku uued konkurendid tulevad turule ning neil on paremad muruniidukid kui sul. Konkurentsis püsimiseks otsustad ka ise uued muruniidukid osta. Selle jaoks läheb sul vaja 40 000 €.

40 000 euro finantseerimiseks on sul 2 võimalust.

Esiteks, laenad pangast 40 000 eurot 10-protsendilise intressiga või

Teiseks, müüd 25% oma firma aktsiatest sõbrale hinnaga 40 000 €.

Mõlemad juhul on finantseeringu summaks 40 000 €.

Oletame, et aasta läheb mööda ja viimase aastaga teenisid 20 000 € kasumit.

Pangalaenu näite puhul pead intressi eest tasuma (intressitasu) 4000 €, sest 10% neljakümnest tuhandest on 4000. Järgmisena peame kasumist lahutama intressitasu. Seega 20 000 – 4000 = 16 000. Seega sinu kasum on 16 000 €.

Teisel juhul, kui otsustasid aktsiaid müüa, pole sul võlga panga ees, kuid sul on alles ainult 75% firma aktsiatest, sest ülejäänud 25% sa müüsid sõbrale. Seega, kuna su äri teenis 20 000 € kasumit, jääb sulle ainult 15 000 € (75% x 20 000). Ülejäänud 5000 € läheb su sõbrale.

Järelikult pangalaenu võtmine on ärilisest aspektist mõistlikum finantseering, sest firma on 100% sinu oma ning kasum on suurem. Aktsiate müügi korral sa kaotad veerandi (25%) oma firmast ning kasum on väiksem. Antud näite puhul oli mõistlikum ja kasumlikum finantseerida pangalaenuga, aga see pole alati nii.

Täpsustuseks: aktsiate müümist nimetatakse omakapitaliga finantseerimiseks, sest finantseerite millegi arvelt, mis kuulub sinu ettevõttele. Laenu võtmist nimetatakse võõrkapitaliga finantseerimiseks, sest võõras isik (laenuandja) finantseerib su ettevõtet.

Finantseerimisvahendid

Finantseerimisevahendid on erinevad võimalused, kuidas saab raha, likviidsust, seadmeid ja muud sellist omandada, kui omavahendeid napib. Levinumad finantseerimisvahendid, mida kasutatakse, on näiteks:

 • Pangalaen;

 • Laenud juriidilistelt isikutelt (ja vähemal määral eraisikutelt);

 • Hankijadelt saadav krediit (ehk ettevõtja ei maksa saadud kaupade, tehnika, materjalide eest kohe, vaid kokkuleppel teatud aja pärast;
 • Liising – tehing, kus firma ostab vajaliku seadme, sõiduki ja maksab selle eest osade kaupa liisingifurmale (kes on kauba välja ostnud). Liisingu puhul on asja seaduslikuks omanikuks liisingufirma nii kaua, kui kõik liisingumaksed on tasutud. Seejärel läheb seadme/sõiduki omandiõigus üle liisinguvõtjale;
 • Kapitali suurendamiseks osade või aktsiate täiendav emiteerimine ja müük;
 • Võlakirjad;
 • Fondid.

Finantseerimise Liigid

Finantseerimist saab liigitada selle järgi, keda finantseeritakse. Ehk mis laadi isikuid (füüsilised isikud, juriidilised isikud, avalik-õiguslikud isikud) finantseeritakse. Näiteks saab finantseerida:

 • tarbijat,

 • ettevõttet

 • või riiki

Demokraatlikes riikides on kõik tasandid ja üksused omavahel põimunud. Näiteks riigihanke võitnud ehitusfirma ehitab riigile tuumaelektrijaama. Ehitusfirma saab tuumaelektrijaama ehitamiseks raha riigilt. Tarbija ostab riigilt (ehk tuumaelektrijaamalt) elektrit. Riik saab tarbijatelt raha elektri vahendamisega.

Selline põimumine kirjeldab laias tähenduses riigi majandust sotsiaalses tähenduses. Majanduses osalevad huvigrupid (riik, ettevõtted, eraisikud) vajavad omakorda finantseerimist.

Lisaks saab finantseerimist liigitada selle alusel, kes keda finantseerib. Näiteks ettevõtet saab finantseerida teine ettevõte või ettevõtte omanik eraisiku vormis. See tähendab, et kui teile kuulub ettevõtte, siis te võite eraisikuna laenata oma ettevõttele raha, kusjuures intressi ja laenulepingu muud tingimused saate ise määrata.

Tarbija Finantseerimine

Tarbija on isik, kes teeb tehinguid, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Teisisõnu on tarbija tavaline inimene, kes teeb tehinguid enda nimel. Näiteks kui tasute mobiilsideoperaatorile igakuise kuumakse, või kui ostate poest banaane või kui maksate kinopileti eest.

Kuidas tarbija finantseerimine käib? Tarbija finantseerimine on tavakeeli öeldes laenu võtmine. Kõik olukorrad, kus te võtate laenu enda nimele, on tarbija finantseerimise olukorrad. Finantseerijaks on pangad ja muud laenuandjad ning teie olete finantseeritav.

Laenud on üks kõige levinumaid finantseerimise liike. Sisuliselt kui pangad teid kui eraisikut finantseerivad, saate te ilma tagatiseta või tagatisega laenu. Tagatisega laenu puhul peate andma maatüki, korteri või auto tagatiseks. Ilma tagatiseta laenu puhul ei pea midagi tagatiseks andma.

Tarbija finantseerimise puhul on kõige tähtsam, et laenud oleks madala intressi ja krediidi kulukuse määraga. Tarbija finantseerimine on lisaks laenudele ka liisingu võtmine. Näiteks autoliising või seadmeliising. Tarbija finantseerimise kohta saate pikemalt lugeda siit.

Ettevõtte Finantseerimine

Ettevõtte finantseerimine on sõna finantseerimine kasutamine kõige klassikalisemas tähenduses. Ettevõtte finantseerimine on olukord, kus üks ettevõtte rahastab teist ettevõtet. Nagu ülal pool toodud finantseerimise näitest selgus saab ettevõtet finantseerida nii laenudega kui ka ettevõtte aktsiate müümisega. Aktsiate müümist nimetatakse ka investorite kaasamiseks.

Miks on ettevõttele vaja finantseerimist? Levinumad põhjused, miks ettevõtted vajavad välist abi ehk finantseeringut on:

 • investeeringud

 • käibekapital

 • seadmed

 • sõidukite (nt auto) ost.

Kas finantseerida ettevõtet laenu või investorite kaasamisega? Majandupraktika näitab, et stabiilsete rahavoogude korral eelistatakse laenu võtmist. Kui aga rahavood on ebastabiilsed ning ettevõte põhiline majandustegevus on projektipõhine või hooajaline, siis eelistatakse investorite kaasamist.

Riigi (Kohaliku Omavalitsuse Üksuse) Finantseerimine

Enne kui räägime Eesti riigi finantseerimisest tuleb tõdeda fakti, et Eesti riigil on praegu (2020. aastal) võlakoormus. Eesti riigi võlakoormus on olnud juba mitmeid aastaid. Praegu on võlakoormuse suuruseks 2,55 miljardit eurot.

Riigi finantseerimise all tuleb eristada Eesti riiki kui tervikut ja Eesti riiki kitsamas tähendus, milleks on vallad ja linnad ehk kohalikud omavalisuse üksused.

Kohalikul omavalitsuse üksusel (KOV) on põhiseadusest tulenev enesekorraldusõigus. See tähendab, et KOV saab iseseisvalt otsustada võlakohustuste võtmise ja finantseerimise üle. Kuigi KOV’l on seadusest tulenev igaaastane eelarve võib tekkida siiski olukord, kus on vajadus finantseerimise järele.

Vahendid, millega KOV saab iseenesast finantseerida on:

 • laen

 • kapitalirent

 • võlakirjade emiteerimine

 • ja muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha väljamaksmist.

Nagu ülevalt on näha, siis riigi finantseerimise vahendid on väga sarnased ettevõtte finantseerimise vahenditega.

Finantseerimisega Seonduvad Mõisted

Finantseerimise eestikeelne sünonüüm on rahastama. Seotud mõisted on:
– refinantseerima: vana võla tasumiseks uut tegema
– sihtfinantseerima: sihtrahastama, sihtfinantseerima.

EKI kohaselt ülemmõiste on varustama ja alammõiste on baasfinantseerima, sihtrahastama, alarahastama.